Dutch English

Windpark Krammer

Project: Windenergie op land
Opdrachtgever: Windpark Krammer
Plaats: Krammersluizen
Jaar: 2016 - 2020

Projectomschrijving:

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De ruim 5000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. Het park zal voldoende energie produceren om ruim 100.000 huishoudens van groene stroom voorzien. Daarnaast kan de regio kan ook participeren in dit park. De plannen hiervoor worden op dit moment uitgewerkt. Het windturbineproject bestaat uit een 34 windturbines E-115_3,0_MW windturbines van het fabricaat Enercon met elk een vermogen van 3 MW. Het windpark heeft daarmee een totaal vermogen van 102 MW. De windturbines worden onderling verbonden met 33kV kabels om het opgewekte vermogen te transporteren naar een nieuw 150/33 transformatorstation dat eigendom is van het windpark. Vanuit het transformatorstation wordt het windpark aangesloten op het nieuw te realiseren 150kV station Middelharnis van netbeheerder TenneT. In het voorjaar van 2017 is er gestart met de aanleg van de 150 kV kabels en de bouw van het transformatorstation. In november 2017 is de 150 kV kabelverbinding en het transformatorstation in bedrijf gesteld. Gedurende het hele project is stapsgewijs de 33 kV parkbekabeling aangelegd rekening houdend met de voortgang van de windturbine bouw en de vergunningsvoorwaarden voor wat betreft naastliggend natuurgebied (broedseizoen en beschermende vogels) en primaire waterkeringen.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Voor dit project levert Energy Solutions in opdracht van WP Krammer een substantiële bijdrage aan het ontwerp en realisatie van het park. Dit omvat o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Het maken van het bestek voor het elektrische gedeelte ten behoeve van het ontwerpen en installeren van de 150kV kabels en het 150/33kV transformatorstation.
  • Technische ondersteuning aan het projectmanagement bij de aanbesteding van de elektrische werkzaamheden.
  • Het beoordelen van de door de hoofdaannemer ENERCON en onderaannemers ABB, Alsema, Prysmian en TKF, gemaakte detailontwerpen voor de diverse onderdelen van de elektrische infrastructuur.
  • Afstemming met de netbeheerder TenneT over de diverse aansluiteisen op het 150kV net.
  • Projectondersteuning gedurende de engineering en fabricage. Begeleiding en ondersteuning tijdens de aanleg, het testen en inbedrijfstellen van de elektrische infrastructuur.
  • Het uitvoeren van diverse netsimulaties (stationair, dynamisch, harmonischen ) ter begeleiding van de hoofdaannemer ENERCON en de 150kV netaansluiting op TenneT 150 kV station Middelharnis.

Interessante websites:

https://www.windparkkrammer.nl/