Dutch English

Haalbaarheidsstudie 150kV Haringvliet

Project: HV kabel- en energiesystemen
Opdrachtgever: TenneT TSO BV
Plaats: Goeree-Overflakkee
Jaar: 2012

Projectomschrijving:

In het verzorgingsgebied van Goeree-Overflakkee wordt de grens van de bestaande elektriciteitsinfrastructuur bereikt voor wat betreft de terug levering van het in het gebied duurzaam opgewekte vermogen. Voorzien wordt dat op korte termijn de bestaande 50 kV netten niet meer toereikend zijn om nieuwe projecten uit te kunnen voeren, zoals de aanleg van nieuwe windparken. Om deze reden is TenneT van plan een 150 kV kabelverbinding aan te leggen van het station Geervliet naar het station Middelharnis. Het tracé van deze 150kV verbinding kruist het Haringvliet over een lengte van ongeveer 5 km.

Werkzaamheden van Energy Solutions:

Energy Solutions heeft van TenneT de opdracht gekregen om een risico analyse te maken en advies te geven voor het kabeltype en de wijze van de aanleg van deze 150  kabelverbinding door het Haringvliet. De volgende werkzaamheden zijn in samenwerking met TenneT uitgevoerd om tot een volledige rapportage te komen:

  • In kaart brengen van de mogelijke scheepsbewegingen en mogelijke roeringen van de bodem van het Haringvliet gerelateerd aan de kabelverbinding (soorten scheepvaart, visserij etc.).
  • In kaart brengen van de mogelijkheden voor het toe te passen kabeltype voor het kruisen van het Haringvliet.
  • In kaart brengen van de mogelijke oplossingsrichtingen voor de installatie van de kabels in het Haringvliet en de te kruisen naastliggende dijken.
  • Uitvoeren van een risico analyse voor het installeren van de kabels en de bedrijfszekerheid van de kabels na installatie. Bij deze risico’s zijn mitigerende maatregelen opgesteld.
  • De risico sessies zijn uitgevoerd met experts op het gebied van kabelaanleg door waterwegen. Op basis van deze risico sessies is een inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingen, de voor- en nadelen van deze oplossingen en de risico’s ervan. Daarbij is rekening gehouden met de kabelconstructies, de aanleg methode door het Haringvliet en de kruisingen met de dijken en de Natura2000 gebieden.